Circle1
Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy, které vznikají mezi provozovatelem internetového obchodu AB-CD.cz a kupujícím v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a dodáním zboží dle objednávky kupujícího provedené prostřednictvím internetového obchodu AB-CD.cz
 2. Internetovým obchodem AB-CD.cz (dále jen „internetový obchod“) ve smyslu těchto obchodních podmínek se rozumí virtuální obchod umístěný na webovém rozhraní http://ab-cd.cz, prostřednictvím kterého dochází k nákupu a prodeji zboží při použití elektronických prostředků komunikace na dálku.
 3. Provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost Dosan s.r.o., IČ: 26196719, se sídlem Jinočany 345, PSČ 25225, (dále jen „prodávající“). Kontaktní spojení na prodávajícího je tel.:+420608930862 a e-mail: info@ab-cd.cz
 4. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupující“).
 5. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – spotřebitele, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen „obchodní podmínky“), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 6. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím a kupujícím – jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – podnikatel“), řídí se jejich vzájemné vztahy, není-li uvedeno jinak, těmito obchodními podmínkami, a dále zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění. V případě, že kupující při objednání zboží uvede své identifikační číslo (IČ), pak neuvede-li výslovně jinak, má se za to, že při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a není spotřebitelem.
 7. Učiněním objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu kupující stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních, přepravních a jiných nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího navrhnout prodávajícímu smluvní odchylku od těchto obchodních podmínek.
 8. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 29. 02. 2016. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.
Circle2
Objednávka zboží

 1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je tak uzavřena okamžikem doručení objednávky prodávajícímu.
 2. Za objednávku učiněnou prostřednictvím internetového obchodu se považuje objednávka učiněná kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu, a to po provedení osobní registrace a přihlášení pod svým uživatelským jménem a heslem jako tzv. „registrovaným zákazníkem“. Za objednávku učiněnou prostřednictvím internetového obchodu se považuje rovněž objednávka učiněná kupujícím prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).
 3. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky, a to elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce či případně i telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce či při registraci. Spolu s tímto potvrzením může prodávající kupujícího vyzvat k potvrzení objednávky. Pokud tak kupující neučiní, nemá tato skutečnost vliv na platnost kupní smlouvy, je však důvodem pro odstoupení od smlouvy prodávajícím.
 4. Kupující si svou registrací v internetovém obchodě může vytvořit svůj vlastní uživatelský účet, což mu umožní zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů a dodací adresy). Nebude-li výslovně uvedeno jinak, stávají se údaje zadané kupujícím při provedení své registrace součástí objednávky, a tím i kupní smlouvy. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek http://ab-cd.cz.
 5. Kupující se zavazuje uvést v objednávce pravdivé údaje. Kupující se zavazuje uvést pravdivé informace i při provádění své registrace v internetovém obchodu a zkontrolovat jejich aktuální platnost při následné objednávce.
 6. V rámci své podnikatelské činnosti umožňuje prodávající svým zákazníkům provádění objednávek a uzavírání kupních smluv zpravidla i jinak než prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu nebo prostřednictvím elektronické pošty. Takové objednávky mohou být učiněny telefonicky.
Circle3
Předmět smlouvy

 1. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží nabízené k prodeji na webových stránkách internetového obchodu.
 3. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v objednávce kupujícího. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.
 4. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době doručení objednávky není schopen kupujícímu dodat, a to z důvodu že se zboží již nevyrábí nebo že dodavatel prodávajícího navýšil cenu zboží o více jak 10 % nebo zboží vyřadil ze své nabídky, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Pro tyto účely souhlasí kupující s tím, že postačí zaslat mu projev o odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávce či v zákaznickém účtu registrovaného zákazníka.
 5. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace mají pouze informativní charakter a jejich správnost se nezaručuje. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny.