Circle1
Přeprava zboží a její cena, balné

 1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z nabízených způsobů jeho doručení. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu za přepravu zboží, která se liší dle zvoleného způsobu přepravy.
 2. Možné způsoby doručení a ceny za přepravu zboží (uvedeno včetně DPH) jsou přesně uvedeny v Ceníku přepravy zboží, který je umístěn na webových stránkách internetového obchodu.
 3. Přesná výše ceny za přepravu bude kupujícímu sdělena a jím následně potvrzena v rámci procesu tvorby objednávky, nejpozději před jejím odesláním prodávajícímu.
 4. Možné způsoby doručení či přepravy zboží jsou:
  1. Doručení prostřednictvím společností DPD
  2. Doručení prostřednictvím zásilkové služby České pošty
  3. Doručení prostřednictvím dopravní služby Uloženka nebo Zásilkovna
 5. V případě, že v důsledku nepřevzetí či nevyzvednutí nebude kupujícímu úspěšně doručeno zboží doručované jiným způsobem než formou osobního odběru, které tak bude prodávajícímu vráceno jako nedoručené, není tím dotčena povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu balné a cenu za přepravu zboží ve výši dle jeho objednávky, a to se splatností dne následujícího po dni, kdy se zboží vrátí prodávajícímu.
 6. Kupující je povinen zboží doručované prostřednictvím společnosti zajišťující přepravu zboží (dále jen „dopravce“) řádně převzít. Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je povinen postupovat způsobem, který upravují přepravní podmínky dopravce a které jsou přístupny i na webových stránkách internetového obchodu viz Poštovní podmínky České pošty a Obchodní podmínky DPD. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně písemně prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.
Circle2
Kupní cena a platba

 1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží.
 2. Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenou uvedenou v objednávce. Tato cena odpovídá cenám uvedeným u příslušného zboží na webových stránkách internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Jsme plátci DPH, proto při objednání zboží je kupujícímu sdělena cena zboží včetně DPH.
 3. K ceně zboží bude již při objednávce v souladu s těmito obchodními podmínkami případně připočítáno a následně účtováno balné a cena za přepravu zboží, a to v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu doručení zboží.
 4. Je-li předmětem objednávky zboží, se kterým je spojena povinnost platit tzv. „autorský poplatek“ ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a vyhlášky č. 488/2006 Sb., je tento poplatek již započítán v kupní ceně zboží.
 5. Způsob platby bude kupujícím zvolen a potvrzen v rámci procesu tvorby objednávky.
 6. Platební povinnost kupujícího se považuje za řádně splněnou připsáním účtované částky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově při převzetí zboží.
 7. Faktura či prodejní doklad vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
 8. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu označeny jako „akční“ nebo v rámci „akce“, „akční nabídky“, „slevy“ či „výprodeje“, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.
Circle3
Dodací lhůta

 1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat – předat dopravci v nejkratším možném termínu po uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu přepravy.
 2. U zboží nabízeného prodávajícím na webových stránkách internetového obchodu je uváděna předpokládaná lhůta pro jeho expedici či připravení k osobnímu odběru kupujícím. Jedná se o lhůtu obvyklou, jejíž dodržení však prodávající nezaručuje. V případě, že prodávající nebude schopen tuto lhůtu dodržet, oznámí kupujícímu současně s potvrzením objednávky předpokládaný termín expedice. V případě, že by tento nový termín měl být delší o více než 7 dní oproti původně předpokládanému termín, vzniká kupujícímu právo odstoupit písemně od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.
 3. V případě, že prodávající před uplynutím lhůty pro expedici či připravení zboží k osobnímu odběru zjistí, že není schopen dodržet tuto lhůtu, oznámí tuto skutečnost prostřednictvím elektronické pošty a případně i telefonicky kupujícímu spolu s novým termínem pro expedici či připravení zboží. Pokud kupující nebude souhlasit s dodáním zboží v této nové lhůtě, je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit.
Circle4
Převzetí zboží

 1. Zvolí-li kupující v objednávce doručení formou osobního odběru zboží ve zvoleném výdejním místě Uloženka.cz nebo Zásilkovna.cz, je povinen si zboží vyzvednout nejpozději do 7 dnů od dne, kdy mu bylo prodávajícím oznámeno, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí. Oznámení prodávajícího o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí bude kupujícímu zasláno v potvrzení objednávky nebo následně elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce či při registraci kupujícího.
 2. Bude-li doručované zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího v místě dodání či nepřevzetí uloženo u dopravce, je kupující povinen si toto zboží vyzvednout či převzít nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se jej dopravci nepodařilo zastihnout, nebo kdy kupující zboží nepřevzal či odmítl převzít.
 3. V případě, že si kupující nepřevezme doručované zboží, které tak bude prodávajícímu vráceno jako nedoručené, je prodávající oprávněn po uplynutí dalších 10 (deseti) dnů od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, zůstává tím nedotčeno jeho právo na zaplacení ceny za přepravu.