Circle1
Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

 1. Místem plnění závazku prodávajícího je sklad, odkud má být zboží vypraveno k expedici kupujícímu.
 2. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci k přepravě.
 3. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a úplného zaplacení kupní ceny prodávajícímu.
Circle2
Odstoupení od kupní smlouvy ve 14ti denní lhůtě

 1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno. Kupující není oprávněn odstoupit od smluv:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů.
  6. spočívajících ve hře nebo loterii.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) a na adresu provozovny, ve které je dle určení prodávajícího možný osobní odběr zboží. Předpokladem vrácení kupní ceny zboží v plné výši je to, že vracené zboží bude v nepoškozeném originálním obalu, nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání.
 3. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není povinen převzít zboží zaslané na dobírku.
 4. Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek musí být provedeno písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu prodávajícího: info@ab-cd.cz. V odstoupení od smlouvy musí být vedle identifikace kupujícího a zboží uvedeno i číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího či adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy a vrácením zboží, a to se splatností k okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je tak povinen uhradit prodávajícímu:
  1. cenu za přepravu zboží ke kupujícímu ve výši dle objednávky kupujícího, pokud k odstoupení od smlouvy dojde poté, kdy zboží bylo odesláno kupujícímu, avšak předtím, než mu bylo doručeno.
  2. náhradu výdajů na přezkoušení funkčnosti či prohlídku zboží, na vyčištění zboží a na pořízení nového originálního obalu zboží, pokud bude zboží prodávajícímu vráceno rozbalené a bez jeho originálního obalu nebo s poškozeným originálním obalem, a to v pevné výši 100,-Kč vč. DPH.
 6. Kupující souhlasí, aby prodávající započetl svou pohledávku na úhradu nákladů dle odstavce 9.5. těchto obchodních podmínek na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny z titulu odstoupení od kupní smlouvy.
 7. Odstoupí-li kupující řádně od kupní smlouvy, je prodávající povinen mu vrátit kupní cenu zboží. V případě, že však kupující není schopen vydat zboží ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal, náleží prodávajícímu finanční náhrada ve výši odpovídající snížení tržní hodnoty zboží oproti jeho kupní ceně. Vykazuje-li tedy vrácené zboží známky užívání (např. sejmuté či poškozené ochranné folie), opotřebení či snad poškození, souhlasí kupující s tím, že mu bude prodávajícím vrácena jen část kupní ceny zboží odpovídající reálně dosažitelné tržní hodnotě vráceného zboží za stavu, v jakém bylo doručeno prodávajícímu. Posouzení hodnoty zboží bude provedeno prodávajícím.
 8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nejsou tím dotčena již nabytá práva prodávajícího, zejména právo na zaplacení balného, ceny za přepravu a případné náhrady škody.
Circle3
Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Bylo-li kupujícímu doručeno jiné zboží, než které je předmětem kupní smlouvy, je kupující povinen o tom prodávajícího bezodkladně informovat.
 2. Vady zboží je kupující povinen uplatnit vůči prodávajícímu (dále jen „reklamace“) bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit.
 3. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce.
 4. Prodávající poskytuje kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku na spotřební zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat. Záruka za jakost dle tohoto odstavce obchodních podmínek není prodávajícím poskytována kupujícímu – podnikateli.
 5. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit prostřednictvím emailu na adresu info@ab-cd.cz. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak uvést jím preferovaný způsob vyřízení reklamace. Uplatňuje-li kupující právo na opravu zboží a je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele takto určeného k provedení záruční opravy, vždy se však musí jednat o subjekt sídlící na území České republiky. O uplatnění práva na opravu zboží u jiného podnikatele je kupující povinen prodávajícího bezodkladně písemně informovat. Případné vyjádření subjektu sídlícího mimo území České republiky, u kterého by kupující uplatnil právo na opravu zboží, není pro prodávajícího závazné a s ohledem na vlastní dodavatelské vztahy ani nemůže sloužit pro kladné vyřízení reklamace prodávajícím.
 6. Současně s písemnou reklamací vad je kupující povinen doručit reklamované zboží, a to spolu s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze, fakturou-daňovým dokladem (alespoň v kopii) a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo jinému znehodnocení.
 7. Reklamace včetně případného odstranění vady bude prodávajícím vyřízena pokud možno co nejrychleji. Kupující souhlasí s tím, že reklamace musí být vyřízena nejpozději v prodloužené lhůtě 45 dnů ode dne uplatnění reklamace. Za vyřízení reklamace se považuje stav, kdy je prodávající připraven předat na vyžádání kupujícímu vyměněné, opravené či neopravené zboží, vrátit kupní cenu zboží nebo mu sdělit jiné konečné stanovisko k provedené reklamaci. Prodávající není povinen sám kupujícího kontaktovat za účelem předání sdělení o stavu reklamačního řízení nebo o vyřízení reklamace.
 8. Za neoprávněnou bude považována reklamace zejména v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací či instalací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
 9. Kupující je povinen si vyzvednout reklamované zboží (tzn. opravené či vyměněné zboží, ale také zboží, ohledně kterého byla reklamace uznána za neoprávněnou) nejpozději do 7 dnů od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena (odstavec 10.7. těchto obchodních podmínek), a byla-li vyřízena později, pak do sedmi dnů ode dne, kdy byla vyřízena. Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen je vyzvednout, má prodávající právo zboží prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty (kupní cena vyšší jak 3.000,- Kč vč. DPH), je prodávající povinen o zamýšleném prodeji kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí zboží. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí prodávající kupujícímu na jeho žádost výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a případně dalších pohledávek prodávajícího za kupujícím.
 10. Odstoupí-li kupující řádně od kupní smlouvy z titulu odpovědnosti za vady zboží, je prodávající povinen mu vrátit kupní cenu zboží. V případě, že kupující není schopen vydat zboží ve stavu, v jakém jej od prodávajícího nové převzal, náleží prodávajícímu finanční náhrada ve výši odpovídající snížení tržní hodnoty zboží oproti jeho kupní ceně. Vykazuje-li tedy vrácené zboží známky užívání (např. sejmuté ochranné folie, poškozený originální obal zboží), opotřebení či snad poškození, souhlasí kupující s tím, že mu bude prodávajícím vrácena jen část kupní ceny zboží odpovídající reálně dosažitelné tržní hodnotě vráceného zboží ve stavu, v jakém bylo doručeno prodávajícímu. Posouzení hodnoty zboží bude provedeno prodávajícím. K případné vadě či vadám zboží, které byly předmětem reklamace a důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy, se pro účely stanovení zůstatkové tržní hodnoty zboží nepřihlíží.
 11. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího – podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.